Waterproject
Zonne-energie project
Afvalproject
Voedselproject
Medische faciliteiten
Ambachtscentrum
Jongerenproject
Khampagarh klooster
‘Dharma’ onderwijs
Tso Pema

Waterproject

In Tashi Jong bevinden zich vijf waterputten die op verschillende tijden in het verleden zijn aangelegd. Van de vijf is er slechts een die enigszins functioneert; de rest is drooggevallen. En dan nog: het duurt 2 dagen voordat het waterreservoir van de waterput vol is. Na die 2 dagen kunnen de dorpsbewoners 1 uur water krijgen. De ervaring leert dat daarna het water helemaal op is. Dus dan moet er eerst weer worden gewacht totdat het reservoir vol zit. In de zomerperiode (april – augustus) stijgt de temperatuur naar 30 tot 45 graden. Het duurt dan 3 dagen voordat het waterreservoir weer vol is (terwijl juist dan meer behoefte is aan water om te drinken en mee te wassen).

Ook het het ‘lama-dans’-festival van Tashi Jong valt in de zomer. Er logeren dan veel mensen in Tashi Jong, en dat maakt het watertekort nog nijpender, zeker als het lukt om het festival nog professioneler te maken, en zo meer toeristen te trekken en dus meer inkomsten te genereren.

Er is dus echt gebrek aan drinkwater en water voor het toilet, een douche, enzovoort. Nu wordt voor drinkwater af en toe gebruik gemaakt van water in flessen. Dit is niet alleen duur voor de dorpsbewoners, maar ook slecht voor het milieu!

Vooral de dorpsbewoners maken gebruik van de nog functionerende waterput. De monniken gaan veelal naar de nabij gelegen rivier (5 km verderop) om zichzelf en hun kleding te wassen en drinkwater te halen. Zij brengen water in jerrycans naar het klooster.
Financiering, installatie en onderhoud van drinkwaterproject
Na onderzoek door een ingenieur is besloten om een nieuwe bron/waterput te slaan die met 150 tot 180 meter twee maal zo diep zal zijn als de huidige bronnen. De pijp van de put zal ook een forse diameter hebben: ruim 15 tot 20 cm. Kennis en ervaring van een uitvoerende organisatie ter plaatse leert dat deze combinatie voldoende water zal leveren. Het boren van de nieuwe bron heeft geen negatief effect op de bestaande bronnen. Na het aanboren van de nieuwe bron/waterput zal er een waterbeheersplan worden geïmplementeerd bestaande uit: Besparingsmaatregelen voor het zich weer laten vullen van de bestaande bronnen (o.a. training van de mensen om zo min mogelijk water te verspillen); een waterbekken voor het opvangen en benutten van het regenwater dat in de regentijd valt; en beprijzen van het water (gaat bovenmatig gebruik en verspilling tegen): de heffing zal in directe relatie staan tot het verbruik.

Organisatie en financiering

Dit project wordt uitgevoerd samen met Stichting Friends of Guyana en een lokale Indiase NGO (Saptrishi). Totale kosten: 30.000 euro. Cordaid heeft het project voor de helft gesubsidieerd. De overige 15.000 euro is opgebracht door individuele donateurs. Een fotoverslag van de werkzaamheden is te vinden op de pagina Nieuws

Verwachtte uitkomsten:

Een volledig functionerend watersysteem voorziet in: Een veilig, continue functionerend drinkwatersysteem; Minder zieken (of ziektes) Betere hygiëne van de mensen (immers wassen van lichaam en kleding zal makkelijker gaan), betere sanitaire voorzieningen Meer tijd en mogelijkheden voor genereren van andere inkomsten, dus ook een stukje zelfredzaamheid

Duurzaamheid / continuïteit:

Er wordt een comité samengesteld van dorpsbewoners dat zal zorgen voor: Trainingen van dorpsbewoners hoe water te besparen Het (laten verrichten van) onderhoud; en Het innen van de waterheffing en de financiering van het onderhoud van de put.

Update

De werkzaamheden zoals hierboven genoemd zijn uitgevoerd, maar blijken niet de resultaten te genereren zoals we hadden gehoopt. Een follow up van het project vindt thans plaats. Het geld voor de follow up (in totaal 26 000 euro) wordt als volgt betaald: 15% van de totaalkosten worden door het dorp gedragen. De overige 85% worden evenredig door Cordaid en Stichting Kunphen gedragen. Het geld van stichting kunphen is door individuele donaties tot stand gekomen. De voorbereidende werkzaamheden voor deze fase 2 van het waterproject hebben in mei 2014 plaatsgevonden.

Annual reports

De volgende twee rapportages zijn beschikbaar :